Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

Tshoob Zawj

*Yog Tshoob Zawj los yog Tshoob Nqis Tsev Hais

TSHOOJ 1. TSHOOB QHIB ROOG TUAM NTSA:

 1. Thawj lwm tsab luam yeeb xwb vim tseem sib nug txog 2 tug niam nug txiv nug tog ntxhias xwb, thaum rub tau lub rooj nug tub nug ntxhais lawm mam tsab kab luam yeeb paj dawb ( nyiaj ).
 2. Tsab kab luam yeeb paj dawb yog nyiaj rau niam rau txiv, niam hlob txiv hlob, niam ntxawm txiv ntxawm, nus tij thiab nus kwv thawm lwm, kev tsab luam yeeb tsab raws li nram no.

Theem 1. Tsab luam yeeb lwm ib:

 Kab yeeb rau niam $ 200.00
 Kab yeeb rau txiv $ 200.00
 Kab yeeb rau 2 tug txwj laug ($100 each) $ 200.00
 Kab yeeb rau niam hlob $ 20.00
 Kab yeeb rau txiv hlob $ 20.00
 Kab yeeb rau niam ntxawm $ 20.00
 Kab yeeb rau txiv ntxawm $ 20.00
 Kab yeeb nus tij $ 20.00
 Kab yeeb rau nus kwv $ 20.00
 Kab yeeb rau tus niam txiv ntuas tub ntxhais $ 100.00
 Kab yeeb rau nus tij ntuas tub ntuas ntxhais $100.00
Tag Nrho:
 $ 920.00
***Yog niam txiv tsis kam muab tshoob thiab.

Theem 2. Tsab luam yeeb lwm ob:

 Kab yeeb rau niam $ 200.00
 Kab yeeb rau txiv $ 200.00
 Kab yeeb rau 2 tug txwj laug ($100 each) $ 200.00
 Kab yeeb rau niam hlob $ 20.00
 Kab yeeb rau txiv hlob $ 20.00
 Kab yeeb rau niam ntxawm $ 20.00
 Kab yeeb rau txiv ntxawm $ 20.00
 Kab yeeb nus tij $ 20.00
 Kab yeeb rau nus kwv $ 20.00
 Kab yeeb rau tus niam txiv ntuas tub ntxhais $ 100.00
 Kab yeeb rau nus tij ntuas tub ntuas ntxhais $100.00
Tag Nrho:
 $ 920.00.
***Yog tsab luam yeeb lwm 2 no meej lawm yog niam txiv tseem tsis kam muab tshoob rau vauv thiab no.

Theem 3. Tsab luam yeeb lwm peb:
 A. Tsab ib kab yeeb rau niam ( ntaus ua ib lub khaub tsho ) $ 200.00
 B. Tsab ib kab yeeb rau txiv ( ntaus ua ib lub khaub tsho ) $ 200.00
Tag Nrho:
 $ 400.00.
***Yog niam txiv txais kab luam yeeb ntaus ua khaub tsho no lawm. Tsis tsheej tshoob tsheej kos los tseg, yog tsheej tshoob tsheej kos lawm saum lub rooj hais nqi mis nqi hno tsis pub taij khaub tsho ntxiv lawm.

Theem 4. Tsis Pub Tshoob:
Yog tub ntxhais tsis yeem yuav niam txiv tsis muab tshoob rau vauv. Niam txiv yuav tau los tu vauv moo thiab thim cov nyiaj rov rau tog qhua vauv kom tag. Tsuas yog tsis ntxiv cov dej thiab cawv xwb.

Theem 5. Kev Pub Tshoob Kev pub tshoob tsuas muaj 3 tug neeg los pub tshoob tau xwb:
 1. Ob tug uas yog niam nug txiv nug.
 2. txiv hlob thiab txiv ntxawm yog tus niam txiv npaj tuaj ua txiv cob txheeb rau rooj tshoob ntawd lawm ntag.
 3. Tus nus tij uas niam txiv npaj tuaj ua nus tij cob txheeb rau rooj tshoob ntawd ntag.

Theem 6. Cai Pub Tshoob:
Cov neeg uas muaj feem xyuam los pub tshoob , txheem 5 uas tau hais los lawm yuav tsum los pub tshoob kom raws li txoj kev pub tshoob pub kos tsis pub los nrhiav kev txhaum txheej rau nraug vauv , yuav tsum pub tshoob raws li nram no xwb.
 1. Ce 4 khob cawv thiab muab lub kaus cob rau 2 tug txwj laug tom ub tes. *Yog tias Hmoob lees ces ce 2 khob cawv thiab muab lub kaus cob rau tus txwj laug tom ub tes.
 2. Hais zaj lawm ces yog pub tshoob lawm.
 3. Yog 3 tug neeg saum no los tsab luam yeeb rau 2 tug txwj laug txhais tau tias yog pub tshoob lawm.

Theem 7. Txais Tshoob:
 1. Nyiaj txais ncej tshoob                           $ 200.00
 2. 2 tug los pub tshoob ( $ 100 each )       $ 200.00
 3. Tog nraug vauv yuav tau ua 1 tsum mov txais tshoob.

Theem 8. Kev Tuam Choj Tshoob:
 1. Rooj tshoob tshiab txwv tsis pub tuam choj tshoob.
 2. Kev tuam choj tshoob yog muaj teeb meem ntawm ob tog uas tau muab txoj kev tshoob kev kos txiav tu yav tas los lawm thiaj muaj cai tuam txuas kom tus choj tshoob rov qab muaj tuaj.
 3. Tus tub ntawd twb tuaj yuav ib tug mus lawm tsis hlub, raug tsim txom, raug tua tuag. Yog nws rov qab tuaj yuav dua tsev neeg ntawm lwm tus ntxhais thiaj li muaj cai tuam choj tshoob.
 4. Kev tuam choj tshoob tsuas pub tuam txij li $ 200.00 xwb.

Theem 9. Kev Thoob Xo Tshoob Zawj:
Tshoob qhib roog tuam ntsa Hmoob 18 xeem tau muab txwv tsis pub muaj kev thoob xov tshoob ntxiv lawm vim li nram no.
 1. Niam txiv twb pub tshoob rau vauv lawm.
 2. Niam txiv tom ub ( tog vauv ) twb txais tshoob thiab ua tsum mov txais tshoob lawm.

Theem 10. Saum Lub Rooj Tshoob:
 A. Kev txhaum txheej $ 200.00
 B. Nqi saws tshoob saws kos $ 5,000.00
 C. Noj haus los yog rawg ntxuag*. $ 1,000.00
 D. Niam khaub tsho txiv khaub tsho*. $ 400.00
 E. Txiv hlob cob txheeb ib ncos $ 100.00
 F. Nus tij cob txheeb ib ncos $ 100.00
 G. Poj tsiag ces yog pog $ 100.00 -Seb puas muaj/Option
 H. Yawm tsiag ces yog Yawg $ 100.00 -Seb puas muaj/Option
 I. Qhwv niam laus hauv caug  $ 60.00 -Seb puas muaj/Option
 J. Qaib dab  $ 10.00
 K. Npua dab $ 60.00
 L. Tw thiab Khee $ 20.00
 M. Nyiaj qhaib tshoob / qhaib nom $ 60.00
 L. Nyiaj sia siv tuam & lwm mej koob ib leeg $ 100.00 x 2= $ 200.00
 O. Nyiaj cheb rooj $ 10.00
 P. Hmoob lees nyiaj txais ncauj tsiag* $ 60.00
Tag Nrho:
 $ 7,280.00
* Noj haus tsis pub thov ntxiv lawm.
* yog thaum tsab yeeb muab lawm ces saum rooj tshoob tsis pub muab ntxiv lawm, ib leeg $200
* Yog Hmoob lees muaj qaib suav yaig
Niam Txiv Tog Ntxhais Feem xyuam:
 A. Lub Ncauj tsiag $ 600.00
 B. Dab laug cob txheeb $ 100.00
 C. Nus npaws cob txheeb $ 100.00
 D. Lub qe rau phij laj $ 20.00
 E. Lub qe rau niam txais ntsuab $ 20.00
 F. Nyiaj sia siv tuam mej koom tom ub $ 100.00
 G. Lwm mej koob tom ub $ 100.00
 H. Nyiaj cheb rooj $ 10.00
Tag Nrho:
 $ 1,050.00
* Yog Hmoob lees muaj qaib suav yaig.

Theem 11. Kev Tiam Tub Tshoob Tub Kos Niam Txiv Tog Vauv Feem Xyuam:
 A. Tub thej com / kav xwm $ 100.00
 B. Tuam mej koob $ 100.00
 C. Lwm mej koob $ 100.00
 D. Tub phij laj $ 60.00
 E. Niam txais ntsuab $ 60.00
 F. Tub tshaj phaj $ 20.00
 G. Tub laub cawv $ 20.00
 H. Niam txiv nres tshoob nres kos $ 60.00
Tag Nrho:
 $ 520.00

Niam Txiv tog Ntxhais Kev Tiam Feem Xyuam:
 A. Txiv tuam mej koob $ 100.00
 B. Txiv lwm mej koob $ 100.00
 C. Tub thej com / Kav xwm $ 100.00
 D. Nus tij cob txheeb $ 40.00
 F. Nus npaws cob txheeb $ 40.00
 G. Txiv cob txheeb $ 40.00
 H. Tub tshaj phaj $ 20.00
 I. Tub laub cawv $ 20.00
 J. Niam txiv nres tshoob nres kos $ 40.00
Tag Nrho:
 $ 500.00
** Hmoob lees lawv muaj muam phauj, dab laug, niam tais laus thiab niam tais hluas ib leeg yog $ 20.00 yog muaj mam li ntxiv rau, yog tsis muaj tsis ntxiv rau lawm.
** Hais txog kev tiam tub tshoob tub kos nqe A thiab B saum toj no, nyias yoog raws li nyias sab teb chaws los tau tab sis tsis pub tiam tshaj li txoj cai tus nqi nyiaj uas hmoob 18 xeem tau teeb tseg.

Tshooj 2. Txheej Txheem Cawv Tshoob.
1. Hais txog cov txheej txheem cawv tshoob kos, ntawm niam txiv 2 tog xws li niam txiv tog ntxhais thiab tog nraug vauv. Hmoob 18 xeem tsuas pub kom siv cov txheej txheem cawv li nram no lawm xwb.

A. Cov Txheej Txheem Cawv Tshoob Sab Hmoob Lees:
 1. Txheej cawv qhib roog.
 2. Txheej cawv poob plag.
 3. Txheej cawv daws khau.
 4. Txheej cawv qaib suav yaig / ntaus dab tshoob.
 5. Txheej cawv luam xwm.
 6. Txheej cawv pam thaj / Tshaj thaj.
 7. Txheej cawv nkaw lus / Cob nra.
 8. Txheej cawv sawv kev.

B. Cov Txheej Txheem Cawv Tshoob Sab Hmoob Dawb:
 1. Niam txiv txheej cawv poob plag.
 2. Niam txiv txheej cawv mov dej txiag.
 3. Nraug vauv txheej cawv luam xim.
 4. Nraug vauv txheej cawv piam thaj.
 5. Niam txiv txheej cawv cheem / Nkaw lus.
 6. Niam txiv txheej cawv tsa qhua.

2. Hais txog 2 tog niam txiv cov txheej txheem cawv tshoob uas Hmoob 18 xeem tau muab teeb tseg los toj no. Thov kom peb tsoom hmoob sawv daws muab kev koom tes, vim kev ua tshoob ua kos no yog ib qho tshwj xeeb rau ib nkawm niam txiv los sib qaws tshiab tshiab, tsis xav kom muaj kev cov nyom, muaj teeb meem rau rooj tshoob rooj kos. Nkawv mus ua neej thiaj tawg paj txi txiv huaj vam huaj txhaij lawm yav tom ntej.Tshooj 3. Tshoob Kos Txwv Tsis Pub Kom Muaj
Tshoob Tuav - Tshoob Qhaib - Thiab tshoob pub dawb.
 1. Tsis pub zij.
 2. Tsis pub tuav.
 3. Tsis pub qhaib.
 4. Txwv tsis pub muab ntxhais ua tshoob pub dawb.
 5. Hmoob 18 xeem txwv tsis pub nws xeem rov qab sib yuav nws xeem.

Cam Hwm Cai.
→Txoj cai kev tshoob kos. Hmoob 18 xeem pab tuav kab lis kev cai dab qhuas tau muab teeb ua ib txoj cai los tswj thiab pov puag Hmoob txoj kab lis kev cai tsis pub kom ploj mus thiab nyob mus kom sib txig zos. Kev ntseeg ruaj khov tsis muaj lam tau lam ua . Tsoom hmoob sawv daws yuav tsum sawv tib tug hneev taw, tib tug zauv xwb thiaj tseem ceeb rau yus haiv neeg. Yog li Hmoob 18 xeem txoj cai no tsis pub leej twg rhuav tshem tau. Yog yuav tshem thiab kho yam twg yuav tsum tau kev pom zoo los ntawm hmoob 18 xeem li 51% thiaj yuav tshem thiab kho tau. Kev kho zaum no yog pawg tuav kab lis kev cai dab qhuas hauv hmoob 18 xeem tau muab teeb muaj meej tseeb tseg li saum no, peb sawv daws yuav tau cam hwm tseg kom ruaj khov. Pab pawg tuav kab lis kev cai dab qhuas no muaj npe lis nram qab no.
***For more information follow this link: http://www.hmong18council.com/culture
↶Yog koj pom qhov twg yuam kev los yog sau tsis yog, thov sau ntawv mus qhia rau peb. Ua tsaug.