Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

Tshoob sem cuab

Tshoob tsis yog nkauj xwb: Yog Tshoob Sem Cuab, Poj Ntsuam, Poj Nrauj, Poj Thim, thiab Poj Xa.

 1. Cai yuav poj ntsuam, poj nrauj, poj thim thiab poj xa, tsis muaj cai coj thiab fi xov li nkauj xwb.
 2. Yog leej twg coj tau li nkauj xwb los tsis pub ua tshoob li nkauj xwb, tsua ua tshoob li poj ntsuam, poj nrauj, poj thim thiab poj xa xwb.
 3. Yog coj tau txhaum cai li no lawm yuav tau mus chawj thov kev txhaum txheej kom niam txiv nrog ua tshoob li tus sem cuab.
 4. Nyiaj muas kev txhaum txheej ntawm tus ntxhais niam thiab txiv yog $ 200.00.
 5. Tshoob poj ntsuam,poj nrauj, poj thim poj xa. Hmoob 18 xeem txwv tsis pub sau khaub tsho, nyiaj poj tsiag yawm tsiag, nyiaj sia siv thiab nyiaj cheb rooj.

Tshoob Sem Cuab:
Hais txog tshoob sem cuab los yog poj ntsuam, koos haum Hmoob 18 xeem tau tsim tsa lub txhooj tshoob yuav poj ntsuam raws li txoj cai lij choj los tuav tshoob poj ntsuam, yuav sau raws li mus ua nyab ntev los luv lis nram qab no.
 A. Mus ua nyab tau 5 xyoo thiab 11 lub hlis rov hauv $ 3,000.00
 B. Mus ua nyab tau 6 - 10 xyoo thiab 11 lub hlis $ 2,000.00
 C. Mus ua nyab tau 11- 24 xyoo thiab 11 hlis $ 1,600.00
 D. Mus ua nyab tau 25 xyoo rov sauv $ 1,000.00

Rooj Mov Hauv Tswv Tsab & Neej Tsa:
A. Tsum Mov Hauv Tswv Tsab.

 1. Tswv tsab tsis muaj cai phua los yog ntaim tus tub tshiab ntawm pluas noj. Nyob ntawm tus yuav ua tau li cas noj li ntawd.
 2. Lub ncauj tsiag yog nyob ntawm niam pog txiv yawg ces kom muab rau tus nyab, yog nyob tus tub thiab tus nyab khaws ces, nyob ntawm tus nyab txawm li cas los tswv tsab yuav tau muab feeb kom meej rau tus neeg tuaj yuav.
 3. Cuab yeej cuab tam thiab me tub me nyuam ces nyob ntawm sib tham haum li cas ua li ntawd.
 4. Nyiaj sia niam nug txiv nug ob tog ib leeg $ 40.00 x 2= $ 80.00.

B. Tsum Mov Zeem Neej Tsa.
 1. Mus zeem neej tsa , vauv muab tau li cas kom neej tsa yuav li ntawd xwb, kev yuav poj sem cuab txwv tsis pub neej tsa sau nyiaj dab tsi ntxiv lawm.
 2. Ntawm tsum mov ntxhais vauv ua tau lis noj li ntawd xwb .

Tshoob Poj Nrauj, Poj Thim, Poj Xa.
Hais txog tshoob poj nrauj , Hmoob 18 xeem txoj cai lij choj tsim tsa los tuav tshoob poj nrauj muaj raws li nram qab no.

Tshoob Poj Nrauj.
 1. Hmoob 18 xeem lub txhooj tshoob yuav tus poj nrauj tsis ris nqi tshoob, niam txiv muaj cai sau txij li $ 1,000.00 xwb.
 2. Sib nrauj hauv nom tswv, nom tswv txiav tus niam ris nqi tshoob nqi kos npaum li cas los yog niam txiv tog ntxhais ntxiv cov nyiaj nqi tshoob rov qab rau tus txiv nrauj, ces tus vauv tshiab uas tuaj yuav tus poj nrauj ntawd yuav tau ntxiv kom puv ntoob li nom tswv txiav tseg rau niam txiv.
 3. Tsum mov vauv ua tau li cas noj li ntawd, niam txiv tsis muaj cai phua rau nraug vauv.
 4. Thaum sib nrauj tus vauv qub thim lub ncauj tsiag rau niam txiv lawm hnub ntawd niam txiv yuav tau phij cuam dua.
 5. Nyiaj sia niam nug txiv nug ob tog ib leeg $ 40.00 x 2= $ 80.00
 6. Nyiaj Qhaib nom $ 60.00
Tshoob Poj Thim.
 1. Niam txiv thim nqi tshoob npaum li cas rov rau tus vauv qub lawm kom tus vauv tshiab yuav tau them npaum ntawd rau niam txiv.
 2. Ntawm rooj noj haus yog tsis tau noj haus yuav tau ua noj haus li rooj tshoob nkauj xwb. Yog noj haus tag lawm, tus vauv ua tau li cas noj li ntawd xwb.
 3. Nyiaj qhaib nom $ 60.00
 4. Nyiaj sia niam nug txiv nug ib leeg $ 40.00
Tshoob Poj Xa.
 1. Lub txhooj tshoob nqi yuav poj xa yog $ 1,000.00
 2. Tsum mov tus vauv ua tau li cas noj li ntawd niam txiv tsis muaj cai phua rau vauv.
 3. Nyiaj qhaib nom $ 60.00
 4. Nyiaj sia niam nug txiv nug ob tog ib leeg $ 40.00

Kev Tiam: Niam Nug Txiv Nug Los Yog Tus Txwj laug Tshoob Poj Ntsuam, Poj Nrauj, Poj Thim, Poj Xa.
 1. Tog Ntxhais Tiam tus txwj laug yog $ 60.00
 2. Tog Tub Tiam tus niam nug txiv nug $ 60.00
 3. Tiam tus nrog pom niam pom txiv $ 40.00

Hais txog kev tiam tub tshoob tub kos nqi saum toj no nej yoog raws li nej sab teb chaws los tau tab sis tsis pub tiam tshaj li txoj cai tus nqi hauv Hmoob 18 xeem tau teev tseg.

Lub Ncauj Tsiag.
 1. Lub ncauj tsiag yog ib qho nyiaj chiv peev ua neej los ntawm niam txiv, tsis yog muab rau tus ntxhais tus vauv coj mus muas noj muas haus.
 2. Lub ncauj tsiag tus ntxhais los cheb tsev neeg twg plag tsev qawj ntxuav qab yiag to ces lub ncauj tsiag thiaj xaus hnub ntawd.
 3. Lub neej tsis tsheej cuab ntseg yim vim sib nrauj sib tso tus vauv yuav tsum tau thim lub ncauj tsiag rau tus ntxhias tam sim ntawd.
 4. Lub neej ncej vag qaug lub ncauj tsiag yeej nyob ntawm tus niam lawm. Thaum tus niam hla ib rog mus tom ntej, yuav tau muab lub ncauj tsiag feeb rau tus txiv tshiab kom lees paub txog lub ncauj tsiag thiab cov tswv tsab tsuas muab plov kom meej rau saum lub rooj xwb. Lub ncauj tsiag yeej nyob ntawm tus niam lawm. Leej twg yuav tus niam tus ntawd yuav tau los lees paub txog lub ncauj tsiag.


Txwv: Tshoob Kos Txwv Tsis Pub Kom Muaj
Tshoob Tuav - Tshoob Qhaib - Thiab tshoob pub dawb.
 1. Tsis pub zij.
 2. Tsis pub tuav.
 3. Tsis pub qhaib.
 4. Txwv tsis pub muab ntxhais ua tshoob pub dawb.
 5. Hmoob 18 xeem txwv tsis pub nws xeem rov qab sib yuav nws xeem.

Cam Hwm Cai.
Txoj cai kev tshoob kos. Hmoob 18 xeem pab tuav kab lis kev cai dab qhuas tau muab teeb ua ib txoj cai los tswj thiab pov puag Hmoob txoj kab lis kev cai tsis pub kom ploj mus thiab nyob mus kom sib txig zos. Kev ntseeg ruaj khov tsis muaj lam tau lam ua . Tsoom hmoob sawv daws yuav tsum sawv tib tug hneev taw, tib tug zauv xwb thiaj tseem ceeb rau yus haiv neeg. Yog li Hmoob 18 xeem txoj cai no tsis pub leej twg rhuav tshem tau. Yog yuav tshem thiab kho yam twg yuav tsum tau kev pom zoo los ntawm hmoob 18 xeem li 51% thiaj yuav tshem thiab kho tau. Kev kho zaum no yog pawg tuav kab lis kev cai dab qhuas hauv hmoob 18 xeem tau muab teeb muaj meej tseeb tseg li saum no, peb sawv daws yuav tau cam hwm tseg kom ruaj khov. Pab pawg tuav kab lis kev cai dab qhuas no muaj npe lis nram qab no.
***For more information follow this link: http://www.hmong18council.com/culture
↶Yog koj pom qhov twg yuam kev los yog sau tsis yog, thov sau ntawv mus qhia rau peb. Ua tsaug.