Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

Ntawv Hmoob

Tsiaj ntawv txiv tab: 17 tus
T    t
K   k
P   p
X   x
S   s 
L   l
N   n
M  
D  
Q   q
V   v
R   r
Z   z
Y   y
C   c
F   f
H   h
 

Tshiaj ntawv txiv txooj ob tug sib txis muaj 22:
TH
TS
TX
KH PH PL XY
NT NK NP NQ NR NY NC
ML DH QH RH CH HL HM
HN
ntxiv tus DL
Tshiaj ntawv txiv 3 tug sib txis muaj 14:
TSH TXH PLH NTX NTS NTH  NPL
NPH
NQH
NKH NCH NRH HNY HML
Tshiaj ntawv txiv 4 tug sib txis muaj 3:
NPLH
NTSH
NTXH
Tsiaj ntawv niam tab 6 tus:
A   a
e
i
o
w
u
Tsiaj ntawv naim txooj 7 tus
AI AU AW EE IA OO UA
Tsiaj ntawv cim 8 lub suab:
cim ntuj cim av cim siab cim mus cim niam cim neeg cim tod cim ua
j v b s m g d ua