Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

Tshoob Nkaujxwb

*Txhooj tshoob no yog ib tug yeem ib tug, nws yog Tshoob Coj Tshoob nkauj pom nraug qab nraug pom nkauj lw.

Theem 1. Kev Thoob Xo
 A. Ib txoj siv ceeb, 2 tug luam yeeb thiab $ 20.00
 B. Tus tsawb tshoob $ 20.00
 C. Lub qe rau txiv $100.00
 D. Lub qe rau niam $ 100.00
 E. Ntaus txhuv tsis paub faib hno $ 60.00
Tag Nrho:
 $ 300.00

Theem 2. Saum Lub Rooj Tshoob. Tog vauv Feem Xyuam
 A. Kev txhaum txheej/Nias rooj* $ 200.00  
 B. Niam-Txiv dej siab/saws tshoob saws kos $ 5,000.00
 C. Noj haus/Rawg ntxuag* $ 1,000.00  
 D. Txiv khaub tsho $ 100.00
 E. Niam khaub tsho $ 100.00
 F. Txiv hlob cob txheeb ib ncos $ 100.00
 G. Nus tij cob txheeb ib ncos $ 100.00
 H. Txiv tuam mej koob $ 100.00
 I. Txiv lwm mej koob $ 100.00
 J. Nyiaj cheb rooj $ 10.00
 K. Tw thiab khee $ 20.00
 L. Nyiaj qhaib tshoob / qhaib nom $ 60.00
 M. Poj tsiag ces yog Pog (*Seb puas muaj/Option) $ 100.00  
 N. Yawm tsiag ces yog Yawg (*Seb puas muaj/Option) $ 100.00  
 O. Qhwv niam laus hauv caug (*Seb puas muaj/Option) $ 60.00  
 P. Qaib dab $ 10.00
 Q. Npua dab $ 60.00
 R. Hmoob lees Nyiaj txais ncauj tsiag
* Yog Hmoob lees muaj qaib suav yaig.
 $ 60.00
Tag Nrho:
 $ 7,280.00
*Txhaum li cas tsis pub nplua ntxiv lawm.
*Noj haus tsis pub thov ntxiv lawm.
Niam Txiv Tog Ntxhais Feem xyuam:
 A. Lub Ncauj tsiag  $ 600.00
 B. Dab laug cob txheeb $ 100.00
 C. Nus npaws cob txheeb $100.00
 D. Lub qe rau phij laj $ 20.00
 E. Lub qe rau niam txais ntsuab $ 20.00
 F. Nyiaj sia siv tuam mej koob tom ub  $ 100.00
 G. Nyiaj sia siv lwm mej koob tom ub  $ 100.00
 H. Nyiaj cheb rooj $ 10.00
 * Yog Hmoob lees muaj qaib suav yaig 
Tag Nrho:
 $ 1,050.00


Theem 3. Txheej Txheem Cawv Tshoob.
→ Hais txog cov txheej txheem cawv tshoob kos, ntawm niam txiv 2 tog xws li niam txiv tog ntxhais thiab tog nraug vauv. Hmoob 18 xeem tsuas pub kom siv cov txheej txheem cawv li nram no lawm xwb.

A. Cov Txheej Txheem Cawv Tshoob Sab Hmoob Lees:
1. Txheej cawv qhib roog.
2. Txheej cawv poob plag.
3. Txheej cawv daws khau.
4. Txheej cawv qaib suav yaig / ntaus dab tshoob.
5. Txheej cawv luam xwm.
6. Txheej cawv pam thaj / Tshaj thaj.
7. Txheej cawv nkaw lus / Cob nra.
8. Txheej cawv sawv kev.


B. Cov Txheej Txheem Cawv Tshoob Sab Hmoob Dawb:
1. Niam txiv txheej cawv poob plag.
2. Niam txiv txheej cawv mov dej txiag.
3. Nraug vauv txheej cawv luam xim.
4. Nraug vauv txheej cawv piam thaj.
5. Niam txiv txheej cawv cheem / Nkaw lus.
6. Niam txiv txheej cawv tsa qhua.
→ Hais txog 2 tog niam txiv cov txheej txheem cawv tshoob uas Hmoob 18 xeem tau muab teeb tseg los toj no. Thov kom peb tsoom hmoob sawv daws muab kev koom tes, vim kev ua tshoob ua kos no yog ib qho tshwj xeeb rau ib nkawm niam txiv los sib qaws tshiab tshiab, tsis xav kom muaj kev cov nyom, muaj teeb meem rau rooj tshoob rooj kos. Nkawv mus ua neej thiaj tawg paj txi txiv huaj vam huaj txhaij lawm yav tom ntej.

Theem 4. Kev Tiam Tub Tshoob Tub Kos:
1. Niam txiv tog nraug vauv feem xyuam
 A. Tub thej com / kav xwm $ 100.00
 B. Txiv tuam mej koob $ 100.00
 C. Txiv lwm mej koob $100.00
 D. Tub phij laj $ 60.00
 E. Niam txais ntsub $ 60.00
 F. Tub tshaj phaj $ 20.00
 G. Tub laub cawv $ 20.00
 H. Niam txiv nres tshoob nres kos $ 60.00
Tag Nrho:
 $ 520.00

2. Niam Txiv Tog Ntxhais Feem Xyuam:
 A. Tub thej com / Kav xwm $ 100.00
 B. Txiv tuam mej koob $ 100.00
 C. Txiv lwm mej koob $ 100.00
 D. Tub tshaj phaj $ 20.00
 E. Tub laub cawv  $ 20.00
Tag Nrho:
 $ 340.00Theem 5. Tshoob Kos Txwv Tsis Pub Kom Muaj
Tshoob Tuav, Tshoob QhaibThiab tshoob pub dawb.

  1. Tsis pub zij.
  2. Tsis pub tuav.
  3. Tsis pub qhaib.
  4. Txwv tsis pub muab ntxhais ua tshoob pub dawb.
  5. Hmoob 18 xeem txwv tsis pub nws xeem rov qab sib yuav nws xeem.

Cam Hwm Cai.
→Txoj cai kev tshoob kos. Hmoob 18 xeem pab tuav kab lis kev cai dab qhuas tau muab teeb ua ib txoj cai los tswj thiab pov puag Hmoob txoj kab lis kev cai tsis pub kom ploj mus thiab nyob mus kom sib txig zos. Kev ntseeg ruaj khov tsis muaj lam tau lam ua . Tsoom hmoob sawv daws yuav tsum sawv tib tug hneev taw, tib tug zauv xwb thiaj tseem ceeb rau yus haiv neeg. Yog li Hmoob 18 xeem txoj cai no tsis pub leej twg rhuav tshem tau. Yog yuav tshem thiab kho yam twg yuav tsum tau kev pom zoo los ntawm hmoob 18 xeem li 51% thiaj yuav tshem thiab kho tau. Kev kho zaum no yog pawg tuav kab lis kev cai dab qhuas hauv hmoob 18 xeem tau muab teeb muaj meej tseeb tseg li saum no, peb sawv daws yuav tau cam hwm tseg kom ruaj khov. Pab pawg tuav kab lis kev cai dab qhuas no muaj npe lis nram qab no.
***For more information follow this link: http://www.hmong18council.com/culture
↶Yog koj pom qhov twg yuam kev los yog sau tsis yog, thov sau ntawv mus qhia rau peb. Ua tsaug.