Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

(note: yog koj paub txog peb Hmoob zaj dab neeg txog "Siv Yis" thov tuaj piav ntxiv rau peb cov hluas tau kawm....ua tsaug) T...

Siv Yis

By November 26, 2017 , ,


(note: yog koj paub txog peb Hmoob zaj dab neeg txog "Siv Yis" thov tuaj piav ntxiv rau peb cov hluas tau kawm....ua tsaug)

Tus sau: Maiv Zuag Ham

Siv Yis pheej mus kawm hwj huaj ntawm nws tij laug, Npag Nag Phav, nws thiaj li mus pom nws niam tij muaj ib yam nroj tshuaj uas muaj hwj huaj heev.  Tsob nroj tshuaj ntawd yeej tsa tau txhua yam uas tuag lawm rov qab los.  Siv Yis thiaj li tau muab nyiag nqa los mus tsa neeg ntiaj teb kom rov qab ciaj los thiab muab coj los tiv thaiv nws kom nws tua tau ob tug menyuam ntxwg nyoog.

Tom qab Siv Yis tua nkawd tuag tag thiab tsa neeg ntiaj teb ciaj rov qab los tag nws thiaj li tau nce mus nyob saum qauj ntuj lawm thiab.  Ua ntej uas nws yuav mus nws tau muab nws cov twj neeb pov tseg nyob rau ntiaj teb.  Siv Yis tseem tau hais tias yog leej twg tsuj tau nws cov qub hneev taw ces tus ntawd yuav tsum tau los mus ua ib tug neeg uas txawm ua neeb los mus pab cawm thiab kho neeg ntiaj teb tej kev mob nkeeg.  Txij hnub ntawd los yog leej twg mus tsuj raug rau nws cov hneev taw ces lawm yuav tsum tau los ua ib tug txiv neeb.  Yog nws hnov pas xyab tsw, hnov lub nruas los sis tswb neeb nrov, nws yuav pib tshee thiab dhia paj paws heev heev.

Tus txiv neeb siv cov tsiaj no coj los mus kho ntsuj kho hlau thiab coj mus txhaws tus neeg mob lub qhov tuag kom tsis txhob muaj kev ploj kev tuag. Tus qaib, tus npua, thiab lub pob zeb raug siv thaum ua neeb kho tus ntsuj plig.  Xws li, menyuam mob taub hau los sis tug neeg ntawd tau poob plig. Tus roob ris yog siv thaum tus neeg mob ntawd raug dab zaj thiab dab nab qa. Tus qav yog siv thaum nws raug dab hav liaj hav av.

(Tseem Tshuav Ntxiv)

You Might Also Like

0 comments