Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

Ua li Cas Thiaj Tsis Yuav Txiv Yuav Poj Niam ? Tus sau:Nkauj Hli Yaj Dr. Tuam yug nyob Nplog Teb, tab sis nws hlob nyob teb chaws As...

Kev Zoo Nkauj Zaum Peb

By November 26, 2017 ,Ua li Cas Thiaj Tsis Yuav Txiv Yuav Poj Niam ?

Tus sau:Nkauj Hli Yaj

Dr. Tuam yug nyob Nplog Teb, tab sis nws hlob nyob teb chaws Asmeslivkas. Nws yog ib tug tub hluas Hmoob muaj siab kawm ntawv heev thiab kawm tau ntawv mus deb tshaj. Tiam sis, txhob lam xav hais tias txhua tsav yam yuav yooj yim rau nws. Kev mus kawm ntawv yeej tsis yooj yim li. Nws tau ncaim niam ncaim txiv mus tau ntau xyooj ntawm lub zos Fev-naus. Nws tau mus nyob rau lub xeev Qab Kab-laus-lai-nas, ua ntej mus tau ob xyoo rau Aaskiv teb. Tam si no, Tuam tab tom kawm kho mob uas yuav tiam rau lub xyoo yuav tuaj.
Tuam yog ib tug neeg tsis loj tsis siab ntawm lub cev; tab sis, ntawm lub siab ces, kev ntshaw kawm ntaub kawm ntawv loj heev. Vim li cas nws yuav rau siab mus kawm ntawv uas nyob tib leeg tau ntau xyoo ua luaj li no? Dab tsi ua rau nws tuav nws lub siab ruaj nrees txawm hais tias nws tau ntsib kev txom nyem kev kho siab? Nej coob tug, tsis hais cov muaj ntxhais muaj tub xwb, tej zaum nej yeej xav paub hais tias dab tsi khi tau nws lub siab, ntxias tau nws lub plawv kom nyob hauv daim ntawv xwb? Nws yeej ntshaw ib lub neej zoo li sawv daws. Qhov nws muaj tshaj yuav yog nws lub zeem muag vim nws tau kawm tau dab tsi zoo. Yog kuv qhia nej hais tias yog dab tsi, tsis paub hais tias xyov nej puas yuav ntseeg kuv?  Li no cia kuv piav nws zaj dab neeg rau nej seb puas nkag nej siab.

Puag thaum Tuam muaj 20 xyoo, nws tau ntsib ib tug hluas nkauj hmoob suav uas tuaj Suav teb tuaj rau Asmeslivkas teb. Tus hluas nkauj no mas zoo zoo tag zog, ua rau Tuam qaug rau kev hlub tiag tiag. Nws muab nyiam heev dhau lawm, kawg nws xav hais tias yuav xwb thiab tag. Li no, hmo ntawd, Tuam txiav txim siab mus yuav tus hluas nkauj ntawd.

Tuam yeej paub hais tias yog nws yuav tus hluas nkauj ntawd ces nws txoj kev kawm ntawv yuav tag. Yuav kawm los yeej kawm tsis tau zoo li qub lawm thiab mus tsis tau deb li siab xav vim muaj lub neej nrog poj niam tub se. Lino, xav thiab xav, Tuam tau xav hais tias mus los yuav tsis mus? Thaum kawg, nws cia li mus zaum ntawm qhov rooj es xav seb yuav nkag mus los sis tsis nkag mus hais  rau tus hluas nkauj. Thaum ntawd, ua cas cia pom ib tug yawm txiv hmoob los ntawm nws. Tuam hais tias nws pom Tuam. Nws cia li los nrog Tuam zaum. Nkawd tham thamib pliag ces nws pom hais tias Tuam txom nyem siab heev. Li no, nws thiaj qhia Tuam:

"Me tub, yus ua neeg no, tsuas muaj peb zaug zoo nkauj zoo nraug xwb. Thawj zaug yus zoo nkauj zoo nraug mas yog thaum yus niam yus txiv yug tau yus los es yus tseem me me thiab ntxim ntxim hlub kawg; tus twg los xav puag yus, tus twg los xav hnia yus zov yus. Zaum 2 uas yus zoo nkauj zoo nraug mas yog thaum yus tiav kiag hluas nkauj hluas nraug, muaj li 15 los sis 16 xyoo ntawd, yus plhu tshiab khiv; tus twg los xav yuav yus, xav hlub yus. Tab sis rau 2 lub sij hawm zoo nkauj zoo nraug no mas, leej twg los yeej tau ntsib ib zaug nyob nws lub neej. Kuv qhia koj hais tias kev zoo nkauj zaum pe mas muaj tsawg tsawg tus thiaj tau xwb nawb. Kev zoo nkauj zaum peb no mas yog thaum yus mus kawm txuj kawm ci tag, luag pom yus tsim txiaj tuaj. Li no, tus twg los yeej nyiam thiab ntshaw yus; kev zoo nkauj li no mas yog nyiaj thiab kub xwb. Yog koj rau rau siab kawm ntawv, koj yuav ntsib kev zoo nraug zaum peb uas yog ib txoj kev zoo yuav kam koj mus tas ib sim neej."

Rau Dr. Tuam, tus yawm txiv no cov lus tau los ua nyiaj ua kub rau nws lub siab, coj nws hla roob hla hav mus kawm txuj kawm ci. Txawm muaj tej hmo uas nws tsis tsaug zog los sis nwsnyuab siab, nws lub plawv yeej dai rawv rau txoj kev ntshaw zoo nraug zaum peb ntawm lub fwj chim thiab lub laj lim tswv yim es nws yuav muaj ntsej muaj muag nrog luag ua neej nyob. Tuam tsis paub hais tias tus yawm txiv no yog leej twg thiab nws yeej tsis ntsib nws moo li lawm los txog hnub no. Ntsib ib pliag xwb, tab si hloov tag nrho Tuam lub neej.  Hmo ntawd, Tuam siab nqig thiab paub hais tias vim li cas yuav tsum rov mus kawm ntawv. Tuam thiaj rov los tsev, los tu nws cov khoom, yuav sawv kev taig kis mus lub xeev Qab Kab-laus-lai-nas, mus kawm ntawv. Nws ua siab tsis yuav tus poj niam  kiag.

Rau cov neeg ua xav paub seb yuav ua li cas thiaj yuav zoo nkauj mus ib txhis zoo nraug mus tas li, yuav ua li cas tuav kev zoo nkauj sawv nyob nruab siab, kev zoo nraug sawv nyob nruab plaw, nej yuav tau khaws Dr. Tuam txoj dab neeg no ua puav pheej rau nej kawm. Tos li no kuv thiaj muab los sau tawm. Tsis tag li ntawd, rau cov tub ntxhais hluas uas xav kawm ntawv mus deb, tab sis pheej ntshai ib tsam lam plam tus me zoo hluas nkauj los sis zoo hluas nraug, thov kom Dr. Tuam zaj dab neeg no qhia thiab pab nej rub lub siab los kawm txuj ci kom tiav. Vim hais tias kev zoo nkauj zoo nraug ntawm daim nqaij daim tawv yeej tsis kav. Tab si, kev txawj kev ntse yog kev zoo nkauj zoo nraug uas yuav kam txog hnub kawg. 

Yog yus tau kev zoo nkauj zaum peb, yeej yuav muaj coob tug neeg nyiam yus. Tsis txhob txhawj hais tias ib tsam laus lawm ces yuav tsis tau tus zoo txiv los sis zoo poj niam. Kev zoo nkauj zaum thib peb yog zoo nkauj nyob nruab siab, yog zoo nraug mus lawm ntau txhiab ntau tiam, yog zoo nkauj zoo nraug tsis paub tag.

Ua tsaug ntau rau Dr. T. uas tau piav nws zaj dab neeg no pub rau kuv thiab rau peb hmoob cov niam cov txiv kom txawj qhuab qhia lawm cov tub ntxhais kom kawm tau ntawv mus deb thiab ua neej kaj siab.


Written in February 2002
Edited in January 2006

You Might Also Like

0 comments