Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

Yawm txiv Soob Yeeb yog ib tug laus uas tshaj lij heev. Nws hais tias; thaum ub nyob tim looj ceeb mas nws thiab lawv ob peb tug uas mu...

Kev Niam Txiv Lub Caij Nyuaj Siab

By November 26, 2017 ,Yawm txiv Soob Yeeb yog ib tug laus uas tshaj lij heev. Nws hais tias; thaum ub nyob tim looj ceeb mas nws thiab lawv ob peb tug uas muaj muaj lij xeeb ncauj lus zoo ntawd lawv xav tias; lawv ntse heev li. Tab sis tom qab no thaum lawv ua rog tiag tiag es lawv xav tau luaj ntuj los tham tsis tau tawm li. Es thiaj mam li paub tias lawv yog leej twg?  Kev nyuaj siab ces kuv twb yeej hais rau peb txhua tus tias nws yauv raug peb coob  leej heev li. Pib ntawm ko taw mus rau ob cag.   Nej maj mam ntsia;   Coob tus cov ua tij thiab cov high educators lawv end up tib tug teeb meem uas koj kwv thiab kuv peb tab tom ntsib nov. Tsis yog financial ces yog mental, physical, spiritual los sis emotional issues. Tej zaum mas kuj yog CHANGE ntawm neeg lub mind set thaum uas txog lub sij hawm cov scientist thiab psychologist hu ua TRANSITIONAL AGE (30-40 xyoo).

Cov neeg lub hnub nyoog no mas poj niam ib feem muaj HIGH DRIVE (xav deev hluas) thiab ntau yam. Txiv neej txhawj kho siab thiab nyuab siab, vim txij neej mas ib feem ua hluas ob tom hauv nws lub life. Transitional time mas nyuab heev. Koj tias lem sab xis, los poj niam tias lem sab laug thiaj yog no nav. Yus hais tias teeb ntsuab, los poj niam hais tias teeb liab. Ces thaum zoo li no ces sawv daws tsis pom txog tias; qhov teeb meem yog tuaj twg tuaj. Sawv daws tiv tsis tau qhov pressure no thiab tej teeb meem hauv family. Ces sawv daws sib nrauj thiab sib tw ua phem mus.   Tom qab sib nrauj tag li no mas lawv mam ua neej mus ib ntus ces lawv mam tig pom tias; qhov tseeb tiag; nws yog TRANSITIONAL TIME XWB, es lawv thiaj zoo li no. Ces lawv mam tig rov los sib yuav, nrhiav kom tau tus hlub tseeb tiag thiab sib tw lub neej mus rau theem 40-55 ntawd.  Mas tom qab sib nrauj tag lau no mas neeg tig rov los nrhiav dua lub neej li. Nov yog raws li ib feem ntawm cov studies los sis peb pom los.

Kwv ntxawg, leej twg los yeej tsis yog tus txhaum li. Qhov txhaum ces yog tias; peb tsis tau yug los nrog luag vam meej thiab proactive sib yuav ua niam txiv, ua neej tsa. Hos yog huam yuaj ntawm kev hluas, thiab ib vuag dua ces twb sib sau ua neej lawm xwb.  Tej zaum yus nyiam nws, nws ho nyiam yus los sis koj nyiaj nws tej neej tsa, nws nyiam koj tej kwv tij no xwb. Hos neb ob leeg mas tsis tau ua neej ua ke, tsis tau muaj hom phiaj ua ke thiab tsuas yog sib nyiam li kev sib hlub theem hluas xwb. Tshaj nov peb sawv daws kuj yog ib co neeg muaj teeb meem rau cultural change, poob teb poob chaw, tsiv rau ub rau no, ua refugee thiab mam xeem tuaj ua neej. Feem coob kuj muaj teeb meem financial thiab mental ntau yam yus twm tsis tau sib xyaws ua ke. Luag hu ua Multi-issues los sis co-occuring disorders. 

Ces tag tej no los mus thaum kawg thiaj zoo li koj ntsib lub neej tam sis no. Ua zoo tau phem. ua phem ces cia li haj yam phem lawm li.
Koj kuv peb tej phooj ywg ib feem tus ruam thiaj ruam tau siab dub dub.
Tus ntse ntse tau lim lim hiam.
Tus muaj, muaj tau qia qia dub.
Tus nom tus tswv ywj noj pej xeem,
Pej xeem tsis mloog nom tswv hais.
Tus mus lawb dab, lawb kwv lawb tij lawm li,
Tus ntseeg dab ntseeg ua lwj ua liam.
Tus tsis ntseeg, tsis ntseeg leej twg li,
Nyias ua raws nyias siab.

Mas thaum haiv neeg thiab ntawm yus ko taw, muaj cov cwj pwm zoo li no ces. Nws yuav muaj cov issues uas leej twg los yeej daws tsis tau.   Yog li koj kuv peb ua kwv tij nyob. Ces ua li cov neeg ntaus tes taw hais;   Thaum koj tab tom sib ntaus ces, tsis timfeeb yuav pom qhov yog yog es li ntaus seb puas raug. Hos qhov tseeb mas yog: Pom qhov twg ntaus qhov ntawd.

Khob dej uas sib xyaws nrog av lawm. Koj txawm yuav ua li cas los yeej muaj av nyob hauv. Yog koj yuav kom tau haus ces yog ce khob tshiab xwb. Nov thiaj yog nature kev ua neeg thiab ua neej.   Hos yog koj yuav kho, ua siab ntev, xav ub xav no, uv, tiv los sis ua lwj ua liam mus li  ces yog koj abuse koj tus kheej thiab neeg txoj kev ua neej.

Ua neej nyob; peb nco ntsoov tias; kawm ntawv siab (muaj knowledge ntau) xwb tsis tau txaus. Yuav tsum yog muaj experience thiab thiaj mam hu tias paub. Tab sis txawm muaj knowledge (degree) thiab experience ntau npaum twg los yeej hu tsis tau tias tshaj li thiab muaj yeej lawm. Qhov yuav qhia tau tias; dab tsi yog dab tsi tiag tiag tseem yuav yog lub sij hawm THIAB.  Lub sij hawm thiab mas thiaj qhia tau tias tshaj lij thiab dab tsi yog dab tsi tiag tiag.

Conclusion:  Saib lub sij hawm kom tseem ceeb, hloov dua, manage dua, accept every thing unconditionally. Txhob abuse yus tus kheej.  Koj zoo thiab khov ces thiaj yog pab tau tej me nyuam thiab ob cag. Nco ntsoov sab laj thiab sib tham thiaj yuav nrhiav tshuaj kho tau peb txhua tus.

Kuv ntsib koj ua kwv li no. Pov fwm koj zoo.

Kuv nyob pem 4759 E. Olive suite 102 (xub thoj ib sab) Muaj caij tuaj wb sib ntsib thiab.

Ntsib koj dua.
Tsab ntaw sau no yog Xf. Thaiv Yaj-CA, ua tus sau tseg rau ntau leej phooj ywg uas muaj txoj kev nyuaj siab.  Hmoob 18Xeem pom tau tias muaj nuj nqis rau peb, yog li thiaj coj los tso rau nov.  Yog koj tus kheej muaj tej zaj lus zoo zoo xav qhia rau Hmoob, koj tuaj yeej sau tau rau hauv no ov.
Ua Tsaug

You Might Also Like

0 comments