Hmoob18Xeem

Koom txoo Hmoob thoob ntuj

200,000 xyoo dhau los, tsuas muaj leej tibneeg nyob rau ntawm daimav Africa xwb.  Lub zwjceeb no daimav pib qhua, tsis muaj nag thiab tsi...

Hmoob DNA

By November 26, 2017 , ,


200,000 xyoo dhau los, tsuas muaj leej tibneeg nyob rau ntawm daimav Africa xwb.  Lub zwjceeb no daimav pib qhua, tsis muaj nag thiab tsis muaj dej.  Tsob neeg ntiajteb kev nrhiav nojhaus tu zujzus.  Leej tibneeg kuj yog tshuav tsawg heev.  (Yog tibneeg tu noob thaum ntawv, nws yuav tsis muaj nej losyog muaj kuv nyob rau ntiajteb niajhnub niam no.  Yog muaj koj thiab kuv, los tej zaum peb yuav yog tsiaj, kab, los xyoobntoo xwb.)  Lawv thiaj tsiv mus yos dua chaw tshiab nyob.  Tsis tas li, lawv thiaj tig los xav txog kev cawm lawv; xws li, yam twg thiaj noj tau thiab npaj hmuv, hneev thiab vos tau cawm tsiaj qus.  Xyoo dhau xyoo, lawv thiaj mus deb zujzus ntawm lawv lub chaw lawv ib txwm nyob.  Lawv thiaj mus txog rau tej chaw uas muaj dej, tsiaj, nrojtsuag thiab havzoov.  Txij ntawv los leej tibneeg thiaj vam zujzus tuaj. 

Raws li hais los no, Kuv tsuas piav tau me me li Kuv kev tshawbfawb thiab kawm tau xwb.  Nws tshuav ntau heev uas Kuv paub tsis txog thiab tsis tau kawm.  200,000 xyoo los rau niaj hnub no mas ntev ntev
heev li; nws twb dhau li ntawm 20,00 tiam neeg lawm.  Yog li Kuv mam muab teev tseg yoojyim rau hauv qab no.
  *200,000 xyoo dhau los, neeg ntiajteb tshwmsim nyob daimav Africa
  *150,000 xyoo dhau los, daimav Africa peb qhua thiab tsis muaj nag
  *70,000 xyoo dhau los, neeg khiav mus txog rau tebchaws India
  *50,000 xyoo dhau los, neeg khiav mus txog rau qabteb Asia
  *40,000 xyoo dhau los, neeg khiav mus txog daimav Australia
  *40,000 xyoo dhau los, ib co neeg mus txog daimav Europe
  *30,000 xyoo dhau los, neeg nyob thoob daimav Asia
  *14,000 xyoo dhau los, ib co neeg mus txog daimav North America

Cov neeg no yog tsiv ntawm daimav Asia, taug dej khov hla ntawm tebchaws Russia mus rau tebchaws Canada.  Lawv yog cov Khab uas nyob daimav North America thiab South America.
 
Txij thaum 14,000 xyoo dhau los no, neeg xyaum thiab paub ua qoobloo thiab tu tsiaj.  Xws li, qaib los ntawm qaibqus, aub los ntawm hma, npua los ntawm npuateb, thiab miv los ntawm plis.  Lawv paub cog pobkws, dib, taub, nplej thiab lwm yam.  Tejzaum yuav muaj tus xav tias neeg yuav paub uantej, tiamsis 14,000 xyoo dhau los mas ntev  ntev heev li lawm.  Nyuav qhuav li 500 xyoo dhau los xwb, cov neeg Khab tseem pab cov neeg Aaskiv cog pobkws nyob rau tebchaws America hos.  Niaj hnub no, ib xyoo twg neeg America thiaj ua lub koobcheej nco txog thiab ua tsaug thaum lub 11 hlis tim 26.

Ib tsoom Hmoob, nej puas xav tias txhua txhua tus tibneeg nyob ntiajteb no koom ib tsob?  Kuv muab xav los mas tu siab kawg.  Leejtwg los yeej yog yus tus txheebze vim thaum ub peb yog ib tug.  Ntxiv, txhua txhua tus
neeg puav leej muaj cov keeb ntshav DNA uas yog 99 feem puas sib xws nkaus.  Kuv vam hais tias zaj keeb kwm no yuav muaj nqi rau leej tibneeg txhua tus, thiab nws yuav ua rau leej tibneeg lub siab kaj thiab hloov
los xav txog kev sibpab, sibtxhawb, sibhwm, sibhlub, sib cogqhia thiab sib haumxeeb.

Ua tsaug.

noobneej
innoquest@yahoo.com

You Might Also Like

0 comments