Koom txoo Hmoob thoob ntuj

Xyoo no yog ib xyoo zoo ua peb Hmoob tau nrog lwm haiv neeg sib tw ua nom yeej tau coob kawg hauv keeb kwm.  Tau ua cov sawv cev...

Hmoob tau Ua Nom nyob USA 2018
Xyoo no yog ib xyoo zoo ua peb Hmoob tau nrog lwm haiv neeg sib tw ua nom yeej tau coob kawg hauv keeb kwm.  Tau ua cov sawv cev pej xeem, Hais plaug ntug, thiab ua Tswv zos. 
Kev sim lub tswv yim ntawm 3 tug yuav los sib tw ua thawj pwm tsav hauv xeev Wisconsin.  Lub rooj sib tham muaj rau hauv  Appleton,...

Xaiv tsa thawj pwm tsav 18Xeem xeev WisconsinKev sim lub tswv yim ntawm 3 tug yuav los sib tw ua thawj pwm tsav hauv xeev Wisconsin.  Lub rooj sib tham muaj rau hauv Appleton, Wisconsin lub8 hli, tim 19, 2018.  Lawv 3 tug yog: Nao Vai Yang (nyob Milwaukee, WI), Zongsae Vang (nyob Milwaukee, WI), thiab Nao Nhia Thao (nyob Madison, WI).


When Prince Harry's ex-girlfriend, Cressida Bonas, showed up to the royal wedding this past weekend, she wore a colorful dress by E...

Dress at royal wedding labeled 'tribal' sparks Hmong outcryWhen Prince Harry's ex-girlfriend, Cressida Bonas, showed up to the royal wedding this past weekend, she wore a colorful dress by English designer Eponine London.

Ordinarily, that wouldn't have been a big deal, especially 4,000 miles away in Minnesota.

But it was a big deal in Minnesota, home to the largest urban Hmong population in the United States.

Read full story here: https://www.mprnews.org

Hmoob 18 Xeem: Raws li thaum Vaj pov sawv los coj Hmoob nyob rau xov tshoj, sawv daws muab Hmoob los suav cov xeem muaj raws li nram qab...

Hmoob 18 Lub Xeem

Hmoob 18 Xeem:Raws li thaum Vaj pov sawv los coj Hmoob nyob rau xov tshoj, sawv daws muab Hmoob los suav cov xeem muaj raws li nram qab no:

 1. Vaj/Vaaj (Vang).
 2. Tsab/Tsaab (Cha, Chang).
 3. Lis (Lee, Ly).
 4. Thoj (Thao).
 5. Yaj/Yaaj (Yang).
 6. Muas (Moua).
 7. Hawj (Her).
 8. Ham/Haam/Taag (Hang).
 9. Xyooj (Xiong).
 10. Lauj (Lor).
 11. Phab (Pha).
 12. Vwj (Vue).
 13. Tswb (Chue).
 14. Koo (Kong).
 15. Kwm (Kue)
 16. Faaj (Fang).
 17. Tsheej (Cheng).
 18. Khab/Khaab (Khang).

Zoo siab nrog peb cov nres xeem uas ua tau hauj lwm zoo heev rau peb Hmoob nyob Minnesota 2 xyoos dhau los no.  Cia siab tias 2 x...

Hmoob18Xeem nyob Minnesota

Zoo siab nrog peb cov nres xeem uas ua tau hauj lwm zoo heev rau peb Hmoob nyob Minnesota 2 xyoos dhau los no.  Cia siab tias 2 xyoos tom nej no nej tseem yuav ua tau zoo tshaj qhov no ntxiv.

200,000 xyoo dhau los, tsuas muaj leej tibneeg nyob rau ntawm daimav Africa xwb.  Lub zwjceeb no daimav pib qhua, tsis muaj nag thiab tsi...

Hmoob DNA


200,000 xyoo dhau los, tsuas muaj leej tibneeg nyob rau ntawm daimav Africa xwb.  Lub zwjceeb no daimav pib qhua, tsis muaj nag thiab tsis muaj dej.  Tsob neeg ntiajteb kev nrhiav nojhaus tu zujzus.  Leej tibneeg kuj yog tshuav tsawg heev.  (Yog tibneeg tu noob thaum ntawv, nws yuav tsis muaj nej losyog muaj kuv nyob rau ntiajteb niajhnub niam no.  Yog muaj koj thiab kuv, los tej zaum peb yuav yog tsiaj, kab, los xyoobntoo xwb.)  Lawv thiaj tsiv mus yos dua chaw tshiab nyob.  Tsis tas li, lawv thiaj tig los xav txog kev cawm lawv; xws li, yam twg thiaj noj tau thiab npaj hmuv, hneev thiab vos tau cawm tsiaj qus.  Xyoo dhau xyoo, lawv thiaj mus deb zujzus ntawm lawv lub chaw lawv ib txwm nyob.  Lawv thiaj mus txog rau tej chaw uas muaj dej, tsiaj, nrojtsuag thiab havzoov.  Txij ntawv los leej tibneeg thiaj vam zujzus tuaj. 

Raws li hais los no, Kuv tsuas piav tau me me li Kuv kev tshawbfawb thiab kawm tau xwb.  Nws tshuav ntau heev uas Kuv paub tsis txog thiab tsis tau kawm.  200,000 xyoo los rau niaj hnub no mas ntev ntev
heev li; nws twb dhau li ntawm 20,00 tiam neeg lawm.  Yog li Kuv mam muab teev tseg yoojyim rau hauv qab no.
  *200,000 xyoo dhau los, neeg ntiajteb tshwmsim nyob daimav Africa
  *150,000 xyoo dhau los, daimav Africa peb qhua thiab tsis muaj nag
  *70,000 xyoo dhau los, neeg khiav mus txog rau tebchaws India
  *50,000 xyoo dhau los, neeg khiav mus txog rau qabteb Asia
  *40,000 xyoo dhau los, neeg khiav mus txog daimav Australia
  *40,000 xyoo dhau los, ib co neeg mus txog daimav Europe
  *30,000 xyoo dhau los, neeg nyob thoob daimav Asia
  *14,000 xyoo dhau los, ib co neeg mus txog daimav North America

Cov neeg no yog tsiv ntawm daimav Asia, taug dej khov hla ntawm tebchaws Russia mus rau tebchaws Canada.  Lawv yog cov Khab uas nyob daimav North America thiab South America.
 
Txij thaum 14,000 xyoo dhau los no, neeg xyaum thiab paub ua qoobloo thiab tu tsiaj.  Xws li, qaib los ntawm qaibqus, aub los ntawm hma, npua los ntawm npuateb, thiab miv los ntawm plis.  Lawv paub cog pobkws, dib, taub, nplej thiab lwm yam.  Tejzaum yuav muaj tus xav tias neeg yuav paub uantej, tiamsis 14,000 xyoo dhau los mas ntev  ntev heev li lawm.  Nyuav qhuav li 500 xyoo dhau los xwb, cov neeg Khab tseem pab cov neeg Aaskiv cog pobkws nyob rau tebchaws America hos.  Niaj hnub no, ib xyoo twg neeg America thiaj ua lub koobcheej nco txog thiab ua tsaug thaum lub 11 hlis tim 26.

Ib tsoom Hmoob, nej puas xav tias txhua txhua tus tibneeg nyob ntiajteb no koom ib tsob?  Kuv muab xav los mas tu siab kawg.  Leejtwg los yeej yog yus tus txheebze vim thaum ub peb yog ib tug.  Ntxiv, txhua txhua tus
neeg puav leej muaj cov keeb ntshav DNA uas yog 99 feem puas sib xws nkaus.  Kuv vam hais tias zaj keeb kwm no yuav muaj nqi rau leej tibneeg txhua tus, thiab nws yuav ua rau leej tibneeg lub siab kaj thiab hloov
los xav txog kev sibpab, sibtxhawb, sibhwm, sibhlub, sib cogqhia thiab sib haumxeeb.

Ua tsaug.

noobneej
innoquest@yahoo.com

(note: yog koj paub txog peb Hmoob zaj dab neeg txog "Siv Yis" thov tuaj piav ntxiv rau peb cov hluas tau kawm....ua tsaug) T...

Siv Yis


(note: yog koj paub txog peb Hmoob zaj dab neeg txog "Siv Yis" thov tuaj piav ntxiv rau peb cov hluas tau kawm....ua tsaug)

Tus sau: Maiv Zuag Ham

Siv Yis pheej mus kawm hwj huaj ntawm nws tij laug, Npag Nag Phav, nws thiaj li mus pom nws niam tij muaj ib yam nroj tshuaj uas muaj hwj huaj heev.  Tsob nroj tshuaj ntawd yeej tsa tau txhua yam uas tuag lawm rov qab los.  Siv Yis thiaj li tau muab nyiag nqa los mus tsa neeg ntiaj teb kom rov qab ciaj los thiab muab coj los tiv thaiv nws kom nws tua tau ob tug menyuam ntxwg nyoog.

Tom qab Siv Yis tua nkawd tuag tag thiab tsa neeg ntiaj teb ciaj rov qab los tag nws thiaj li tau nce mus nyob saum qauj ntuj lawm thiab.  Ua ntej uas nws yuav mus nws tau muab nws cov twj neeb pov tseg nyob rau ntiaj teb.  Siv Yis tseem tau hais tias yog leej twg tsuj tau nws cov qub hneev taw ces tus ntawd yuav tsum tau los mus ua ib tug neeg uas txawm ua neeb los mus pab cawm thiab kho neeg ntiaj teb tej kev mob nkeeg.  Txij hnub ntawd los yog leej twg mus tsuj raug rau nws cov hneev taw ces lawm yuav tsum tau los ua ib tug txiv neeb.  Yog nws hnov pas xyab tsw, hnov lub nruas los sis tswb neeb nrov, nws yuav pib tshee thiab dhia paj paws heev heev.

Tus txiv neeb siv cov tsiaj no coj los mus kho ntsuj kho hlau thiab coj mus txhaws tus neeg mob lub qhov tuag kom tsis txhob muaj kev ploj kev tuag. Tus qaib, tus npua, thiab lub pob zeb raug siv thaum ua neeb kho tus ntsuj plig.  Xws li, menyuam mob taub hau los sis tug neeg ntawd tau poob plig. Tus roob ris yog siv thaum tus neeg mob ntawd raug dab zaj thiab dab nab qa. Tus qav yog siv thaum nws raug dab hav liaj hav av.

(Tseem Tshuav Ntxiv)

by Kao-Ly Yang Part I: Growing up in a Hmong Traditional Family.     Ann PajYeeb was born in Laos in 1975, the year where her peopl...

Why Must I Do Hmong Traditional Wedding?


by Kao-Ly Yang

Part I: Growing up in a Hmong Traditional Family.  

 Ann PajYeeb was born in Laos in 1975, the year where her people lost war and did flee to Thailand before coming to the United States of America. Ann's parents were from Xieng Khouang, a province near Vietnam. They belonged to the ethnic sub-group of White Hmong. The mother got married when she was just thirteen years old in 1970. The father was at that time seventeen years old. As many other people, her parents did not have any formal education. Farmers in the mountains of Southeast Asia, their expectation of a better life was simple: having enough to eat, having sons for the old days where they need support and care, and marrying their children to the best parties. From 1971 to 1990, the mother gave birth to eleven children, eight daughters and three sons. Five children were born in Laos and in Thailand, and six children in the United States.

Ann's family decided to come to the United States after a difficult two-years stay in Ban Vinai, one of the refugee camps in Thailand. It was 1981. The family reached San  Diego, California. Ann was six years old. Life seemed full of promises for her. As a child, Ann revealed to be very insightful, full of curiosity and of innocence. Her father, a well-known wedding mediator, always encouraged his children to learn and to respect norms, values and traditions. Ann, belonging to the first generation of refugees grown up in America, knew how to cook, to politely speak towards Elderly and relatives, to embroider beautiful pieces of fabric for a promising wedding and to take care of her young siblings. Growing up in such a conservative family and at school, Ann acquired a double culture, Hmong culture and the culture of the Mainstream society where she has been immerged.

Just a few years after they came to America, her two older sisters got married. One was fourteen years old and the other, sixteen. Ann did not follow her sisters' examples. She was not enough pretty to attract men: she did not have white skin, dark pearl-eyes, oval face, long hair, tall seize or sweet voice. In addition, her encountering with her teacher of eleventh grade changed her idea of success: she became aware that even girls could pursue higher education, which increased her self-esteem. After her sisters got married, Ann was more in charge of the domestic work. She had less time to do her school homework, as other teenagers. She never complained about that. Reaching the age of fourteen, Ann became the center of a daily attention on behalf of her mother. This latter knew that in the community, an early marriage guaranteed a "good husband". Otherwise marrying later would lead to a "bad husband"; disable, widowed or divorcee men were considered "bad". At any occasions, Ann's mother always reminded her to "speak nicely" to men.

When Ann got older, she refused to date men that her mother introduced to her. Facing such a stubbornness and daily disputes, the mother stopped encouraging her daughter to find a "good husband". Years passed. Ann got into college. Her household became more acculturated: the father accepted more his daughters'choice to study. Ann's mother also became more aware of higher education as an additional attraction to marry well even if during some long years, mother and daughter had been confronting each other on dating issues. Ann was particularly sad when her parents refused her to attend the university of California, Berkley even if she got a scholarship. Instead, she did pursue at Fresno State. They forbad Ann to study in Berkley because it was four hours driving away from Fresno. They believed, alone and isolated, she might be exposed to gang, to men who could abuse her or to other races that could take her away from her community. Although those struggles, in the year of 2000 where Ann was twenty-five years old, she finally accomplished her master degree in counseling.

Part II: Experiencing Love 

Ann felt in love two times in her young life. The first time was with a young man of the same ethnic origin as her's. She was fifteen years old; her date was sixteen years old. Her eldest sister advised her not to get married. And Ann trusted her because she saw her two brothers in-law daily violence, verbal or physical abuse, toward her sisters: The reason of such a violence was on marrying a second wife. This experience made Ann's mind up on early marriages. Marrying early was an obstacle for lasting relationships. Her undertanding helped her to move on with her platonic first love. Long time after, she knew that this experience of broken heart was a rich event that assisted her to better appreciate vulnerability in love relationship.

While taking the bus, she met her second love. She was just seventeen years old. Her new friend was a young and open-minded Latino American; he was four years older than her.

During this first decade in America, dating a non-Hmong was something completely unknown and unaccepted by her community of origin. Her family couldn't tolerate it. Fearing her parent's anger, criticism and rejection, she hid the relationship. This experience with her Latino boy friend was so different from her experience with a Hmong. He did not try to control Ann or to marry her at all costs. Ann was simply enjoying loving a man. It was a wonderful experience: she learnt to take care of herself as person with individual's needs and dreams. As her boy friend has passion for art and other cultures, he lead Ann to discover other visions of life in appreciating beauties in small things as well as in important things. His curiosity in helping others guided Ann to see beyond Hmong narrow views of clan competition and solidarity. He initiated Ann to empower her life in becoming aware of her needs, of her intellectual skills, of the existing multiple choices of careers. Later on, Ann will understand this chance. Without him, she wouldn't become aware of things that will make her old days rich and peaceful.

But in present time, Ann had somehow difficulty to understand his way of approaching issues such as living alone far from home to study, helping strangers or giving without expecting something in return. Life was quiet for Ann and her boy friend during two years. When he finished his four-year college, he got into a medical school in Chicago, so far from Fresno. He wanted to go because his dream was always to become a medical doctor. After tearing discussions, Ann finally accepted his choice. She knew that love toward such a man requested acceptance of this separation even if it might cost their love. At nineteen years old, Ann got into maturity that one could not expect. She understood that love involved separations and reunions, and distance might change feelings. During the first months of their separation, her boy friend did not often call her. Once, when she phoned him, a female voice answered her. She discovered in the following weeks that he had a new girl friend. Instead of depressing, she just ignored it.

This experience of separation suddenly introduced Ann to the universe of her mother -- somehow to all Hmong women' horizons. Being now more informed on grief and sorrows, she started to differently see life. She thought: "The acceptance of life depends more on the place one sits. Maybe, I need to change my place in order to better appreciate my experience". She understood the meaning of courage in what she called "weakness" in her mother's inconditional love toward her father, and in her eldest sisters' attaches toward their husbands. The women preserved their marriage and kept their children together at any emotional and physical costs. She also appreciated the great courage of these people who lived the life they chose even if they were rejected, banished from their own community. Life suddenly appeared to Ann with multiple choices on the ways of loving and living. She thought: "As a Hmong woman, I am lucky to live in America because I have choices".

After this sad experience, Ann committed her following five years to her professional growth. She was very lonely. Her past relationship had increased her understanding of human nature and needs. She cannot live alone. She needs to build a family. But she was hesitating between two choices: either marrying a Hmong and doing a Hmong wedding or marrying a Non-Hmong and avoiding any traditional weddings. Her experience of a cross-cultural love and her daily exposures to her mother and sisters' marital problems already convinced her that lasting loves do not exist. Concerning traditional weddings, she often questioned their cultural diversity and adequacy: "Why could Western people live together without any formal or legitimized marriages? Why do some cultures practice polygyny (
a man can marry several wives - it is the case of the Hmong culture) or polyandry (a woman can marry several men ? it is the case of Tibetan culture where a woman has to marry all the brothers of one family)? And why do some other cultures practice monogamy (one husband gets married to one wife)? Is marriage a more cultural and economic business than individualistic desires?" So Ann came to doubt about the greatness of traditional marriages.

Part III: Thinking of Getting Married To a Man That She Doesn't Love. 

Ann met a young man of her own ethnic group at the graduation of her master degree. They are both twenty-five years old. He seems kind but looks old fashioned. He is not talkative, and has no formal education. He belongs to a big household, and reveals to be the first son; there will be lots of duties for soon to be wife: she will have much more duties toward parents and lineage. After their first meeting, he kept callingAnn several times, and finally got a date with her.

The twenty-five year man believes that he is young with a good physical appearance, he is capable to attract Paj Yeeb. He expects his future spouse to give birth to many sons --sons that will benefit from her good education to succeed in life and to increase new strong male members with leadership skills in his lineage. He expects his wife to bring a complementary salary because his dream is to buy a house for his parents. He doesn't ask more questions about intellectual or psychological compatibility. He believes flowers and candies could buy the heart of a girl. He only visits Ann at home, in presence of her parents: he thinks this approach, a sign of respect, will earn the heart of the whole household. In simple term, his intention is to marry her.

As for the twenty-five year Ann, she pays attention to this young man because she feels old. Her mother, by dint of reminding her to find a man, finally succeeds to get Ann to date this fellow. The convincing argument is: "No good man would marry an old woman" and "Love will grow with time". Nevertherless, Ann is trying to find out more about him if they could be compatible regarding needs, psychological features and common dreams. In getting to know him more, she realizes that he is really a traditional man. He doesn't attract her intellectually and emotionally. He appears to be a good man. But, Ann has more questions in selecting a companion. "Is goodness enough to make me happy? Is he able to overcome traditional division of gender roles? How am I going to fit his conservative family? In the traditional setting, back in Laos, people got married because they need each other to survive. What is now the purpose of getting married if one can support oneself?"

Traditional women grown up in Laos wouldn't ask too much questions. But Ann is an acculturated young woman living in America. Her past experience opened her eyes to a world where love, compatibility and respect in marriage are like air to lungs. Ann is far beyond survival logic that still focuses on the reproduction of the group in having sons and in satisfying the basic needs such as food, minimum comfort (house, clothes), and sexuality. As for Ann, she would like to diversify her experiences in education, in professional growth, in leadership, in business, ?, in the enjoyment of life in its every aspect (traveling, reading, making friends, and having fun). She wants two children, and won't never mind if they're all girls. With such expectations from life, could Ann marry a man who doesn't have anything in common with her, and that she doesn't even love?

Part IV: Dilemmas in Hmong American Weddings. 

Ann's story digs Hmong American wedding issues out with its dilemmas. The first dilemma for a modern Hmong woman like Ann is to find an "appropriate husband". Life will be difficult for her if she came to marry a man who won't share her needs and vision of life. As for Ann, being aware of the gaps of socialization between her and the boy friend only shakes her mind The fact that Ann could think a marriage acceptable without love and compatibility is likely linked to her unconscious dependence to Hmong perception of age: with her twenty-five springs, she is considered by her people as an old girl, which makes her worry about finding a husband and a son in-law to please her family.

In addition, most of the socially acceptable husbands are already married. Women desiring to marry a man of common ethnic origin will have difficulty to find a match. The ones who did not marry yet may be ? as her mother repeatedly reminds her-- disable or men with problems. With her higher education, marrying an outsider will lead to a total rejection on behalf of her community. Indeed, most of the parents expect their children, especially people who reached college, to marry inside the group. And marrying a widow or a divorcee  will lead to to lose prestige.

Ann's second dilemma concerns the legitimization of her union. In her people's traditions, when a girl gets married, she has to pass by a rite of passage: the wedding happens to be a long and harassing negotiation where the groom must pay a
bride price.

In America, the bride price is an important amount of money that go from $6,000 to $9,000 (in 2000). If one add the other spending (food, renting of space, etc.,), the total may go from $8,000 to more than $15,000. If a young and poor groom could not afford spending such an amount of money, he would have to postpone the wedding or to buy "by credit" his wife in borrowing from banks. The lack of money may lead the couple of fianc├ęs into trouble because girls couldn't wait longer: they are afraid of losing time and good opportunities to marry a "good husband" when they are still fresh and desirable.

Among the overseas communities, the bride price is still practiced. Ann thought a lot about it. She knew that her parents could not avoid asking for a bride price. She understood that the bride price is a kind of guarantee for her safety: husbands would not physically --and emotionally--abuse wives like beating them or easily sending them back to their lineage after a few months of marriage. It is also a gain of face to parents. A high price means a good bride in term of beauty and education. Even if Ann understands the social and symbolic functions of the bride price, she is not insured of their appropriateness in the community now resettled in America. Ann's financial autonomy and education support a better way to legitimizing love. She hesitates between different ways of marrying:

1) do a traditional wedding where the groom has to pay a pride price,
2) an unique banquet (It is the case of people getting married to outsiders),
3) a legal wedding according American laws (Such a ceremony is not well considered by parents).

She knows that her parents, as other conservative parents, would like to have a traditional wedding to legitimize her union. Beyond her understanding of traditional wedding as a part of her culture and identity, Ann experiences a deep conflict of integrity: she thinks of her more as an individual apart with the power to choose her life, including the way she would like to celebrate her wedding, than as an individual living in an interdependence with her community, its norms, social standards, and values.

At the individual's level, in following her choice, she will hurt her parents, especially her mother. She is aware that she may generate conflicts with her parents for years. But how could she reconcile two different worlds with two different visions? She just wants to do a legal wedding, and no traditional celebration with laborious processes, no banquet in some fashioned and expensive places. For Ann, love is in itself a celebration of two people willing to live together. Does her choice of celebrating love fit the aspirations of her traditionalist and immature boy friend, of her conservative family? This dilemma between her own desire to marry according to her heart, and the cultural and community norms and standards, leads Ann to question about cultural determination in human being's happiness, individual's interest facing the interests of the group, love and social duties, courage to live the life she wants and courage to fit to her family and community expectations.

Part V: Narrator's position. 

As the narrator of Ann PajYeeb's story, I cannot give a happy or a sad end to her problem because I think there is no unique answer. It's Ann --like each of you, reader-- who has to find out her own way. She knows that her family and the society where she lives, studies, contributes cannot help her to find a culturally appropriate answer to make her fully happy. What I hope the most in writing this modern tale is to increase your awareness on Hmong American dating and wedding issues. When you face this issue, you will be inspired to find the most appropriate way to find happiness in this country rich of opportunities. I really hope this story will make you awake of the various existing ways to express love. I also hope this story will earn your heart, your compassion, and a bigger tolerance toward people who just want to follow their convictions.


"The following story is not my story. All characters and events are fictional. While writing this story, I  would like to make this issue more sensitive to readers.  I then used fictional approach to question the soundness of Hmong wedding  that I have been studying for several years as an anthropologist.
Writing about Hmong wedding is not at all easy because it has an indelible impact on women's destiny. Indeed, getting married in Hmong community constitutes a rite of passage sanctioned by a bride price where men and women acquire the status of adult, passing from childhood to adulthood. For women, it means a symbolic death where they are reborn in the husband's lineage.
In this story, Ann, the main character, questions the various wedding practices and reasons to get married while facing choices. She doubts the soundness of traditional wedding as the unique way to legitimize love. She is not the only one to feel the need of reinveting Hmong wedding in the West. Nowadays, marrying forms the core of misunderstanding and of conflict between parents and children.
While reading this story, I hope you, readers, will come to be more aware of new existing ways of getting married and will show more tolerance toward choices of marrying that you could not understand. I also hope this story will help you to find ways back home in becoming more tolerant toward your parents. Even if they refuse to share your choices of getting married, let's remember that parents are like the sunset. Just love them even if they do not agree on your choices. Life is short. Let us live in peace and with love."SPECIAL REQUEST:
If you want, as a reader, you can suggest to me:

1.) The end that would fit Ann's profile to make her happy
2.) Or the end that YOU THINK the most appropriate?

Please, feel free to let me know your opinion at
HmongContemporaryIssues
Please, FEEL Free to let me know if you WANT TO SHARE YOUR COMMENT WITH OTHERS READERS. Suggestions of the end of Ann's story by other readers: to read them, click here

Copyright © 2003 Kao-Ly Yang
All rights reserved.