Koom Txoos Hmoob Thoob Qab Ntuj

Welcome to Hmoob18Xeem.com
Tuesday, September 23 2014 @ 09:24 PM CDT

View Printable Version

choolis

zoo siab kws kuv tau tuaj cuas rau hauv no .
vam thiab cia siab hais peb cov hmoob yuav
koom tau ua ke kom luas lwm haiv neeg yuav
saib taus peb haiv hmoob . kuv nyob rau hauv
teb chaws nyab laj yav qab teb muaj lus zoo siab peb hmoob .
yog leej twg xav sau emai tuaj
kuv lub emai yog;songlyvan@yahoo.com
ua tsaus sib ntsib dua nyob zoo txhua tus .
View Printable Version

noob ntaub noob ntawv

nyob zoo ib tsoom phooj ywg mej txhua leej txhua tug xaav saib, noob neej moob los yog moob tshuav dlaab tsi yog qhov tseem ceeb peb lug ua noob neej moob. dlaab tsi?
ua rua moob ncu tas yog moob, dlaab tsi ua rua moob paub moob?

kuv xaav mas noob neej moob qhov tseem ceeb moob paub moob yog moob tej tsoog
tsho moob tug cim noob ntaub noob ntawv
nyob rua huv moob tej tsoog tsho. txawm moob yuav nyob thoob lub qaab ntuj nuav los txhua paab txhua pawg moob tsi has moob dlaab tsi puav leej siv tuab tug cim
noob ntaub noob ntawv. txawm leej twg moog ncig teb ncig chaw moog pum moob
tug cim noob ntaub noob ntawv moob tej tsoog tsho tes yug twb paub tas cov ntawd yog moob.

vim le caag moob tsi siv moob tug cim noob ntaub noob ntawv yog tug tseem nyob ntawm moob 2 lub zeem ntsab muag txhua nub txhua mo txhua lub sib hawm txhua lub caij nyoog. caag moob ho tsi siv? moob ho moog muab nam maab nam suav tej yaag kev yaag ncua coj lug siv coj lug cais peb moob lub noob neej. koj paab kuv pawg
nyag muaj nyag ntaub ntawv koj sau kuv tsi paub kuv sau koj tsi nkaag sab. yog vim tsi kawm yug tug tseem pheej moog kawm tug cuav moob lub neej txhaj le xyuam khuav moog ntseeg nam maab nam suav.